Thành phố Lào Cai là vùng đất có vị trí đặc biệt. Nơi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh - quốc phòng của tỉnh Lào Cai, là thành phố duy nhất trong cả nước nằm ...