Giáo viên, học sinh xem thời khóa biểu để thực hiện.