Từ năm học 2018 - 2019

Phùng Thị Dung

- Sinh năm: 16/11/1976
- Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Đại học Sư phạm Ngữ Văn
- Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
- Đương Hiệu trưởng nhà trường từ năm học 2018-2019
Lê Thúy Hậu

Sinh năm: 6/2/1975
Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Đại học Sư phạm Sinh-Khoa học tự nhiên
Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Đương Phó hiệu trưởng nhà trường từ năm học 2018-2019
Nguyễn Thị Ngọc lan

Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Chức Vụ:Phó hiệu trưởng
Phone: 0914695598 
Email: ngoclanlinh@gmail.com