Từ năm học 2017 - 2018

Phùng Thị Dung

                   Sinh năm: 16/11/1976
                   Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Đại học Sư phạm Ngữ Văn
                   Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
                   Đương Hiệu trưởng nhà trường từ năm học 2018-2019
Lê Thúy Hậu

                 Sinh năm: 6/2/1975
                 Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Đại học Sư phạm Sinh-Khoa học tự nhiên
                 Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
                 Đương Phó hiệu trưởng nhà trường từ năm học 2018-2019
Nguyễn Thị Ngọc lan

                 Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
                 Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
                  Chức Vụ:Phó hiệu trưởng
                  Phone: 0914695598 
                  Email: ngoclanlinh@gmail.com